Viaderm Micro

Viaderm Micro


פרויקט Description
  • העברת תרופות דרך העור

  • לקוח:


פעילות החברה בפרויקט:

אפיון והגדרת המוצר, עיצוב ארגונומי פונקציונאלי למוצר ולמדבקה, פיתוח תרחיש שימוש, ייצור דגמי ייתכנות אבות טיפוס, סדרות לניסויים עם משתמשים, עיצוב מפורט ובניית קבצי CAD של כל חלקי המוצר והרכבות.

מידע נוסף:

ה-Viaderm Micro תוכנן בכדי לתת פתרון מקיף להעברת תרופות דרך העור בשימוש ביתי. המערכת מורכבת ממדבקה המכילה את התרופה, וממכלול אלקטרוני
(activator) בעל מערך מיקרו־אלקטרודות זעירות. המכשיר יוצר בעור תעלות זעירות בניקוב RF, המכינות את האתר להדבקת המדבקה ומאפשר העברה יעילה של התרופה, באמצעות דיפוזיה פסיבית דרך מיקרו־תעלות אל שכבת העור הפנימית ומשם אל מערכת הדם.
המכשיר והמדבקה נושאת התרופה, עוצבו ופותחו בחברה כמערכת אינטואיטיבית ופשוטה לשימוש, המיועדת למשתמש בלתי מיומן.